FORUM PRZENIESIONO POD NOWY ADRES: http://drlucy.pl/forum

Możesz pomócPomocnik

Facebook

Przetłumacz stronę


Mapa odwiedzin

Pogoda na dziś

Tu docieramy


Misją Fundacji Dr Lucy jest zrealizowanie marzenia, by każde zwierzę miało swój spokojny kąt, by było syte, bezpieczne i kochane.

 • Chcemy zapoczątkować myślenie i działanie w kierunku ograniczenia rozmnażania zwierząt przez zaplanowaną i obowiązkową sterylizację.
  Chcemy, by pomoc Państwa (czytaj władz lokalnych) szła w kierunku dofinansowania sterylizacji i kastracji.

 • Chcemy, by schroniska dla zwierząt nie były miejscem męczarni umierania zwierząt, lecz już jeśli muszą, być miejscem bezpiecznego i czasowego Ich przebywania.

 • Chcemy uregulowania prawnego zmierzającego do tego, by schroniska były prowadzone przez odpowiedzialne, sprawdzone organizacje na zasadzie „non profit”.Prowadzenie schronisk nie może być dla nikogo „źródłem dochodu”.

 • Dążymy do tego, by w Polsce zagrała „Orkiestra Pomocy dla bezdomnych Zwierząt” i by Jej brzmienie z roku na rok było coraz mocniejsze.

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt w tym:

 • Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,

 • Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczenie ich w schroniskach, udzielenie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów),

 • Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczenia populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji,

 • Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów.

 • Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji,

 • Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,

 • Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji,

 • Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami fizycznymi. których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji,

 • Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,

 • Prozwierzęcy lobbing,

 • Współpraca z policją i strażą miejską,

 • Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji,

 • Pozyskiwanie środków ze sprzedaży kosmetyków dla psów i kotów „Dr Lucy”.

Videoclip