FORUM PRZENIESIONO POD NOWY ADRES: http://drlucy.pl/forum

Możesz pomócPomocnik

Facebook

Przetłumacz stronę


Mapa odwiedzin

Pogoda na dziś

Tu docieramy


S T A T U T

F U N D A C J I D R L U C Y

Śrem dn. 06 sierpnia 2007

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Dr Lucy zwana w dalszej części statutu Fundacją została utworzona wolą: dr Ludwiki Własińskiej zwanej dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Kubiszewski w Śremie dnia 06.08.2007, rep. A nr 5728/2007.

 2. Fundacja Dr Lucy działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.1991, Nr 46, poz. 203) wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Statutu Fundacji.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Śrem.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może prowadzi również działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 5

 1. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatorów i wolontariuszy a także Honorowych Członków.

 2. Wolontariusze działają w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 3. Fundacja może zatrudniać pracowników.

 4. Fundatorzy mogą postanowić o nadaniu osobie fizycznej nie reprezentującej i nie będącej członkiem Fundacji Honorowego Członka Fundacji w świetle jej szczególnych zasług dla działalności Fundacji i realizacji jej statutowych celów.

 5. Honorowy Członek ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, ma prawo wyrażenia swoich opinii, jednak nie korzysta z wynikających ze statutu innych praw przysługującym innym członkom Zarządu.

 6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Fundacji.

§ 6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Fundacji

§ 7

Głównym celem Fundacji Dr Lucy jest działanie na rzecz objęcia ochroną i opieką zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania.

§ 8

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt w tym:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,

 2. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczenie ich w schroniskach, udzielenie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów),

 3. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczenia populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji,

 4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów.

 2. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji,

 3. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,

 4. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji,

 5. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami fizycznymi. których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji,

 6. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,

 7. Prozwierzęcy lobbing,

 8. Współpraca z policją i strażą miejską,

 9. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji,

 10. Pozyskiwanie środków ze sprzedaży kosmetyków dla psów i kotów „Dr Lucy”.

§ 10

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego: art. 20 punkt 7, Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu.

 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji Dr Lucy

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota 5.000 zł wskazana w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji Dr Lucy a także nabyte przez Fundację nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe.

 2. Na majątek Fundacji składają się również: - dalsze darowizny ze strony Fundatora Fundacji - wpływy z majątku i praw majątkowych Fundacji - darowizny, spadki i zapisy osób fizycznych , prawnych i instytucji - wpływy ze zbiórek i imprez publicznych w tym akcji charytatywnych - dochody z własnej działalności gospodarczej - dotacje z budżetu Państwa - dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej.

§ 12

 1. Cały majątek i uzyskany przez Fundacje dochód, przeznaczone są na realizację celów oraz na koszty działalności samej Fundacji.

 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację dowolnych celów statutowych, chyba że ofiarodawca określi konkretny cel, na jaki mają one być zużyte.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywistym, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji Dr Lucy są:

 1. Zarząd Fundacji

 2. Komisja Nadzoru

§ 14

 1. Zarząd Fundacji jest dwuosobowy składający się z Prezesa i V-ce Prezesa, powołany na czas nieograniczony.

 2. Stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji obejmuje Fundator, Ludwika Własińska poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

 3. V-ce Prezesa Zarządu powołuje Prezes Zarządu

 4. Prezes i V-ce Prezes Zarządu Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

 5. Prezes i V-ce Prezes Zarządu Fundacji posiadają prawo do jednoosobowego reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji.

§ 15

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

 2. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z jej celem.

 3. Opracowanie krótko i długoterminowych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

 4. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

 5. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

 6. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

 7. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

 8. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Komisji nadzoru.

§ 16

 1. Komisja Nadzoru składa się z trzech członków powołanych z woli Fundatora.

 2. Komisja Nadzoru jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

 3. Ponadto członkowie Komisji Nadzoru:

a) Nie są członkami organu zarządzającego (Zarządu), ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r, o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 206 z późn. zm.)

 1. Członek Komisji Nadzoru może zostać odwołany przez Fundatora.

 2. Członek Komisji Nadzoru może zostać odwołany przez Fundatora jedynie w przypadku prowadzenia działalności na szkodę fundacji lub sprzecznej z jej statutem lub naruszenia popełnionych obowiązków.

 3. Komisja Nadzoru a także niezależnie każdy jej członek może badać wszystkie dokumenty Fundacji żądać wyjaśnień od Prezesa Zarządu Fundacji.

 4. Komisja Nadzoru działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz niniejszym statutem.

§ 17

Do kompetencji Komisji Nadzoru należy:

 1. Prowadzenie kontroli i nadzoru nad całokształtem działalności Fundacji.

 2. Oceny pracy Zarządu.

 3. Prowadzenie nadzoru nad bieżącą działalnością Zarządu.

 4. Przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z jej działalności.

 5. Opiniowania planów działania Fundacji przygotowanych przez Zarząd.

 6. Przygotowanie rocznych sprawozdań z kontroli nad działalnością Fundacji.

§ 18

 1. Kompetencje Fundatora są dziedziczone.

 2. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ V

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 19

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dopiero po podjęciu decyzji przez Fundatorów, co do rozpoczęcia działalności gospodarczej i po zarejestrowaniu Fundacji w rejestrze przedsiębiorców. Do tego momentu Fundacja ma statut osoby prawnej non profit.

 2. Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone będą w całości na realizację statutowych celów Fundacji.

 3. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, Fundacja może zajmować się następującą działalnością:

 • 01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • 15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych

 • 22.11.Z Wydawanie książek

 • 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała

 • 24.30.Z Produkcja farb i lakierów

 • 24.42.Z Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych

 • 24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących

 • 24.52.Z Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych

 • 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • 51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

 • 51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych

 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • 52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych

 • 52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych

 • 73.10 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

 • 92.31 Artystyczna i literacka działalność twórcza

§ 20

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej

§ 21

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej „zakładami”.

§ 22

 1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 2. Kierownik zakładu jednoosobowego kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on z zastrzeżeniem § 14 pkt. niniejszego Statutu, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 23

Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

Łączenie Fundacji z innym fundacjami. Zmiany w statucie.

§ 24

 1. Fundacja Dr Lucy może łączyć się z innymi fundacjami

 2. Umowę o połączeniu zawiera w imieniu Fundacji Dr Lucy Zarząd po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora.

§ 25

Zmiany lub uzupełnienia w Statucie Fundacji Dr Lucy mogą być dokonywane wyłącznie z woli Fundatora Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 26

 1. Decyzję o rozwiązaniu podejmuje Fundator Fundacji.

 2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Fundatora likwidator.

 3. Środki pozostałe po likwidacji Fundacji po uregulowaniu wszelkich należności i zobowiązań przekazane zostają Caritas Polska lub innej organizacji prowadzonej działalność zbieżną z działalnością Fundacji wskazanej przez Fundatora.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 27

Zarząd Fundacji może przyznać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym oraz prawnym za zasługi i pomoc w realizowaniu celów statutowych Fundacji.


Nowy Statut Fundacji Dr Lucy Zmiana Statutu - Uchwała Zarządu
Statut Fundacji Dr Lucy ze zmianami z dnia 15.06.2009r. Uchwała nr 3/2009 z dnia 15.06.2009r. w sprawie zmiany statutu Fundacji Dr Lucy

Videoclip